• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
       • Sprawdź listę obowiązujących podręczników.
       • DRZWI OTWARTE
       • Serdecznie zapraszamy
        na Drzwi otwarte naszej szkoły
        25.04.2024r., godz 10 - 12
         • Sprzedaż zboża

          Dowspuda ,04.04.2024

          OGŁOSZENIE

          Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży

          1. Jęczmień - w ilości 8.000 kg.

          2. Mieszanka zbożowa - w ilości 2.000 kg.

          3. Pszenżyto - w ilości 4.630 kg.

          Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

         • Nowy autobus

          20 marca 2024 r. Witold Kowalewski Starosta Suwalski oraz Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski, przy udziale ks. Sławomira Hońko wikariusza parafii w Raczkach, przekazali Agnieszce Sidor Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dowspudzie kluczyki do nowo zakupionego 20 - osobowego autobusu. Pojazd posłuży przede wszystkim do dowożenia uczniów na zajęcia praktyczne do gospodarstw rolnych, gabinetów weterynaryjnych czy nadleśnictw. Autobus o łącznej wartości 435.000 zł został zakupiony w całości ze środków budżetu Powiatu Suwalskiego.

         • Strzelnica wirtualna w naszej szkole

          Inwestycja została zrealizowana w projekcie pn. „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno–treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie Powiatu Suwalskiego dla Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej STRZELNICA W POWIECIE. Łączny koszt inwestycji wyniósł 312 750,15 zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej wyniosło 200 000 zł. W tym zadaniu zrealizowano prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenie do wymagań strzelnicy wirtualnej oraz zakupiono kompletny zestaw strzelecki „wirtualnej strzelnicy” wraz z wyposażeniem (repliki broni) i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych. Przeprowadzono adaptację pomieszczenia przeznaczonego na „wirtualną strzelnicę” polegającą na malowaniu ścian i podłóg w kolorystyce wymaganej do obsługi systemu (ciemne barwy, matowe fa

         • Ogłoszenie - wycinka drzew

          OGŁOSZENIE

          Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie ogłasza konkurs ofert na wycinkę i zakup 95 szt. drzew iglastych (wywroty,złomy,wiatrołapy) w większości sosna, świerk, rosnących na terenie gm. Raczki nr działek geodezyjnych 4/2;5/1;5/3;2/1;69/1;68 .

          1. Zadanie obejmuje: wycinkę drzew, ich zakup oraz uprzątnięcie terenu po wycince.

         • Ogłoszenie

          Dowspuda ,05.02.2024

          OGŁOSZENIE

          Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie ogłasza konkurs ofert na wycinkę i zakup 95 szt. drzew iglastych (wywroty,złomy,wiatrołapy) w większości sosna, świerk, rosnących na terenie gm. Raczki nr działek geodezyjnych 4/2;5/1;5/3;2/1;69/1;68 .

         • Projekt ERASMUS+ w Dowspudzie

          Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie otrzymał wsparcie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-096367 w wysokości 47 488 EURO .

          Numer projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000147229

          Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe.

         • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

          Ogłoszenie o zamówieniu
          Dostawy
          Dostawa autobusu
          SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
          1.1.) Rola zamawiającego
          Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
          1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im.gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
          1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097502
          1.5) Adres zamawiającego
          1.5.1.) Ulica: w. Dowspuda
          1.5.2.) Miejscowość: Raczki
          1.5.3.) Kod pocztowy: 16-420
          1.5.4.) Województwo: podlaskie
          1.5.5.) Kraj: Polska
          1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
          1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsdowspuda.pl
          1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsdowspuda.eduapge.org
          1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
          szkoła
          1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
          SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
          2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
          Zamówienia publicznego
          2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych s

         • Ogłoszenie

          Dowspuda ,17.01.2024

          Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży

          1.Jęczmień w ilości 8.000 kg.

          2.Mieszanka zbożowa w ilości 2.000 kg.

          3.Pszenżyto w ilości 4.630 kg.

          Oferty prosimy składać do dnia 31 stycznia 2024 r. w sekretariacie szkoły na adres :

         • Ogłoszenie

          Dowspuda ,17.01.2024

          Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie ogłasza konkurs ofert na wycinkę i zakup 95 szt. drzew iglastych (wywroty,złomy,wiatrołapy) w większości sosna,świerk, rosnących na terenie gm. Raczki nr działek geodezyjnych 4/2;5/1;5/3;2/1;69/1;68 .

          1. Zadanie obejmuje: wycinkę drzew, ich zakup oraz uprzątnięcie terenu po wycince.

         • Nowy system ogrzewania w szkole

          22.12.2023 w Dowspudzie odbył się odbiór końcowy zadania "Budowa zewnętrznej instalacji c.o., wodociągowej i c.w.u. z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową i przebudową pomieszczeń na kotłownie gazowe w budynkach internatu, szkoły i biurowym w Dowspudzie".

          Powołana przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego komisja dokonała odbioru końcowego robót związanych ze zmianą sposobu ogrzewania obiektów należących do Powiatu Suwalskiego na ogrzewanie gazowe.W ramach inwestycji Wykonawca – PH-U ”EKO-PARTNER” Leszek Wądołowski, zrealizował roboty budowlane w zakresie wykonania trzech kotłowni gazowych w obiektach: kotłowni internatu, budynku szkoły, budynku administracyjnym przy Zespole Szkół w Dowspudzie.Jakość robót i współpraca z Wykonawcą została oceniona bardzo dobrze. Firma PH-U ”EKO-PARTNER” w sposób sprawny i profesjonalny wykonała powierzony zakres robót. Przygotowanie i kwalif

      • Logowanie do dziennika elektronicznego
      • Kalendarz

        brak danych
      • Galeria zdjęć

        brak danych
      • Kontakt

       • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
       • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
       • 87 5685 103